Skolan har under lång tid arbetat med att förbättra studieron i klassrummen. Det är ett pågående arbete som skolan lagt mycket vikt vid, men som med de flesta förändringar tar det alltid lite tid innan effekterna av arbetet visar sig. Efter det arbete man lagt ner har studieron i klassrummen förbättrats markant, och nu tar man ytterligare ett steg i processen.

Skolinspektionen skickar varje år ut en enkät till vårdnadshavare, personal och elever i årskurs 2, 5 och 9. När resultaten från skolenkäten som gjordes 2017 kom tillbaka var det ett resultat som stack ut jämfört med de andra resultaten. Det både elever, vårdnadshavare och personal ansåg att man kunde arbeta med och förbättra på skolan, var studieron i klassrummen.

Vad säger forskningen?

Det finns idag lite forskning vad gäller studiero och egentligen ingen definition av begreppet. Det som tidigare skrivits om ämnet gäller ofta disciplinära åtgärder man satt in när det inte funnits annat att ta till. Den forskning som har gjorts är mestadels gjord i USA, Storbritannien och Australien, men den forskningen är inte helt enkel att applicera på det svenska skolsystemet, som ser annorlunda ut mot deras.

När man i Sverige tittat på den samlade forskningen har man kommit fram till att fokus är på läraren, men det betyder inte att man anser att läraren ensam är ansvarig för att det ska bli studiero i klassrummet.

Så har skolan arbetat med studiero

Skolledning och personal på Gottskär grundskola startade upp ett arbete där man definierade begreppet, man pratade om framgångsfaktorer, arbetade med ordningsregler, införde mobilförbud i klassrummet och arbetade dessutom med lektionsstruktur.

Man startade upp kollegiala ’trios-grupper’ och lärarna från förskoleklass till årskurs 9 började med auskultationer. Man pratade innan om vad man önskade att den besökande läraren skulle titta extra på, och man samtalade efteråt för att utbyta tankar.

Skolan gjorde en egen enkät 2019 och där såg man en förbättring hos pedagoger och vårdnadshavare. Skolinspektionens skolenkät genomfördes vårterminen 2021 igen och där såg man återigen en positiv förändring kring upplevd studiero hos personal och vårdnadshavare, dock inte lika tydlig hos eleverna. Skolan genomförde sedan en egen enkät till alla elever under vårterminen 2022, och nu ser man en stor positiv förändring kring upplevd studiero även hos eleverna.

Arbetet fortsätter

Skolan fortsätter att arbeta med ledarskapet i klassrummet, och nästa steg i detta arbete skapas med utgångspunkt i boken ”Relationellt ledarskap i klassrummet – så skapas magi”, av Åsa Hirsh. Malin Hammer, rektor på skolan, berättar att man har köpt in boken till alla pedagoger. Lärarna läser delar ur den för att sedan diskutera och reflektera kring innehållet och hur detta kan omsättas i den egna undervisningspraktiken.
− Jag tänker att vi ska följa upp enkäterna med kvalitativa intervjuer med eleverna. Vi har också med studiero och arbetsmiljö som en stående punkt på agendan på alla klassråd, säger Malin Hammer.